Dla autorów


Obecna, niejednoznaczna rzeczywistość społeczna, zmieniająca się pod wpływem ekspansji nowych technologii, generuje zmiany we wszystkich obszarach edukacji zarówno formalnej, jak i nieformalnej. Implikuje to konieczność tworzenia nowych struktur kształcenia z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i elektronicznych na wszystkich etapach edukacji szkolnej.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji naukowej na temat wychowania dzieci i młodzieży w kontekście zmiediatyzowanej kultury współczesnej oraz obecności mediów w edukacji formalnej i nieformalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży w obliczu zmieniającej się kultury medialnej w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech
  2. Nauczyciel i uczeń jako użytkownik tradycyjnych i nowych mediów
  3. Wykorzystanie mediów w edukacji formalnej i nieformalnej
  4. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji szkolnej
  5. Rola mediów w życiu dzieci i młodzieży.
  6. Współczesna pedagogika wobec nowych wyzwań edukacyjnych
  7. Metodologiczne aspekty badań w zakresie pedagogiki medialnej

Do udziału w dyskusji zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych proponowaną tematyką, a także nauczycieli i praktyków.

Język konferencji:

  • angielski (język preferowany ze względu na międzynarodowy charakter konferencji),
  • polski (jeżeli wystąpieniu w języku polskim towarzyszy prezentacja multimedialna, zaleca się, żeby przygotowana została ona po angielsku)

 

Formatka_PL_nowa

Język publikacji: angielski

Zgłoszenie udziału w Konferencji wraz z tytułem wystąpienia w języku polskim oraz angielskim przyjmowane będzie poprzez formularz umieszczony na stronie  www.mediainv4.us.edu.pl w zakładce: „Konferencja”.

Ze względu na realizację konferencji w ramach międzynarodowego projektu IVF liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń do udziału w konferencji i publikacji. Informacja zwrotna o zakwalifikowaniu uczestnika przesłana zostanie do 18.03.2014 r.

Prosimy zwrócić uwagę, iż planowany czas wystąpienia podczas sesji plenarnej  to 15 minut; w sesji panelowej – 10 minut.

Po zakwalifikowaniu pełny tekst w języku angielskim proszę przesłać do 18.04.2014 r. na adres: mediainv4@gmail.com

Objętość tekstu nie powinna przekroczyć 10 stron A4 (max. 21 000 znaków) sformatowanych według zasad wysłanych w drugim komunikacie i zamieszczonych na stronie www.mediainv4.us.edu.pl

Po otrzymaniu pozytywnej recenzji zakwalifikowane teksty opublikowane zostaną w recenzowanej monografii, wydanej  w wersji elektronicznej na płycie CD z ISBN. Teksty zostaną również zamieszczone na stronie www Konferencji.

Udział w konferencji wraz z publikacją w formie elektronicznej jest bezpłatny – liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorzy zapewniają również bezpłatne przerwy kawowe podczas konferencji, teczkę konferencyjną, 1 szt. publikacji na płycie CD dla wszystkich uczestników konferencji, zaświadczenie o udziale dla nauczycieli.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów tłumaczenia wystąpień, przejazdów, noclegów i innych towarzyszących kosztów.