O projekcie


 

Celem projektu Media w edukacji formalnej i nieformalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej” jest przeprowadzenie badań naukowych, których efektem będzie wypracowanie transferu dobrych praktyk w zakresie użytkowania narzędzi medialnych w edukacji formalnej i nieformalnej dzieci i młodzieży z krajów V4 w obliczu kształtowania się społeczeństwa wiedzy. Działania skierowane będą przede wszystkim na upowszechnienie wyników badań, integrację wokół tej idei oraz aktywizację środowiska badaczy, nauczycieli, dzieci i młodzieży.

W obliczu funkcjonowania współczesnego człowieka w świecie dynamicznie zmieniających się mediów, ich wykorzystanie w edukacji jest istotną kwestią z punktu widzenia pedagogiki. Teoretycy i praktycy będę mieli okazję do podjęcia dyskursu na ten temat podczas międzynarodowej konferencji, a szansą twórczej realizacji dla młodzieży będzie międzynarodowy konkurs fotograficzny.

Głównym wykonawcą projektu jest zespół badaczy z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, przy udziale naukowców z ośrodków partnerskich z Węgier (Corvinus University of Budapest), Czech (Centre for Higher Education Studies in Praque)  i Słowacji (Constantine the Philosopher University in Nitra).

 

 

The aim of the project “Media in formal and informal education in the Visegrád Group countries” is to conduct scientific research that will result in building transfer of good practices in using media tools in formal and informal education of children and youth from the V4 countries in the face of the development of the knowledge society. The activities will be aimed at disseminating the results of the research, integrating around that idea and activating the communities of researchers, teachers, children and youth.