Podsumowanie projektu

Projekt „Media w edukacji formalnej i nieformalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej” dobiega końca. Było to przedsięwzięcie wielotorowe, a dzięki współpracy z partnerami z Węgier, Czech i Słowacji udało się zrealizować wszystkie jego elementy. Projekt rozpoczął się w lutym 2014 roku. Po regionalnych spotkaniach roboczych rozpoczęto równoległe badania w czterech krajach, dotyczące szeroko rozumianych mediów w edukacji formalnej i nieformalnej. Po przeanalizowaniu uzyskanych wyników przygotowano elektroniczną publikację na płycie, na której znalazły się artykuły uczestników projektu z Polski, Węgier, Czech i Słowacji, wzbogacone refleksją innych uczestników konferencji naukowej.

W marcu rozpoczęła się promocja konkursu fotograficznego dla młodzieży „Media w mojej edukacji”. Dzięki współpracy z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką w Katowicach zorganizowano wystawę zwycięskich prac, która po ustaleniu werdyktu była otwarta dla wszystkich w dniach 9-20.06.2014 w siedzibie CINiBA.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media w edukacji formalnej i nieformalnej” stanowiła punkt kulminacyjny projektu, będąc okazją do dyskusji, wymiany myśli oraz pomysłów praktycznych. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata nauki z czterech krajów, nauczyciele, doktoranci, studenci i goście instytucjonalni ze śląskich instytucji kulturalno-edukacyjnych.

W trakcie odbyła się sesja główna w języku angielskim oraz sześć spotkań panelowych (dwa w języku angielskim i cztery w języku polskim). Uczestnicy mieli okazję przedstawić swoje referaty, prezentacje, ale również włączyć się w żywą dyskusję. Patronatem honorowym objął konferencję JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk oraz Śląski Kurator Oświaty.

Podczas pobytu w Polsce przedstawiciele zespołów badawczych z krajów Grupy Wyszehradzkiej mieli możliwość uczestniczenia w wizycie w polskim przedszkolu, które kultywuje tradycje śląskie (wartości, stroje, muzykę, literaturę, kuchnię), w szkole wyższej (Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ) oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Podczas spotkania  pojawiła się okazja do dyskusji na temat podobieństw i różnic, oraz cech charakterystycznych w każdym kraju w odniesieniu do kultury, edukacji, zwyczajów.

Wspólne działania i promocja wyszehradzkiej idei współpracy przyniosły nie tylko namacalne efekty naukowe i edukacyjne. Czas projektu to również okres wytężonej pracy wielu osób i podmiotów, a także niezapomnianych przeżyć i pozytywnych emocji. Wartością dodaną było stworzenie przestrzeni, gdzie umożliwiono nawiązanie wielu nici współpracy i to zarówno w perspektywie międzynarodowej, jak i regionalnej.

Media a w szczególności nowe media są i będą nadal obecne w edukacji osób w różnym wieku. Czasami różne instytucje, nauczyciele, uczniowie mają różne spojrzenia na te kwestie. Warto otworzyć się na nowe pomysły i inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe. Istotne, aby uczyć się od siebie, kreować, używać nowych technologii jako środków wspomagających a nie zastępujących. Dzięki świadomej, krytycznej, twórczej postawie względem komunikatów medialnych i mediów jako narzędzi oraz wysokiemu poziomowi kompetencji informacyjno-komunikacyjnych osoby uczące się powinny szukać szans i unikać zagrożeń. Nie bez znaczenia jest ciągły dialog o przyszłym znaczeniu mediów w edukacji a kończący się projekt był okazją do stworzenia przestrzeni do rozmowy na ten temat.

 

Podziękowania należą się wszystkim, którzy włączyli się – choć w najmniejszym stopniu – w realizację projektu: członkom zespołów badawczych z czterech państw Grupy Wyszehradzkiej za wspólne działanie i inspiracje; uczestnikom konferencji (naukowcom, nauczycielom, doktorantom, studentom) za wniesienie istotnego wkładu do dyskusji; przedstawicielom śląskich instytucji kulturalno-oświatowych za niezwykle świeże i kreatywne pomysły, którymi się podzielili; przełożonym i administracji Uniwersytetu Śląskiego za wsparcie i działania formalne; wolontariuszom za bezpłatny wkład pracy w organizację przedsięwzięcia; urzędnikom IVF za merytoryczne wsparcie; młodzieży i nauczycielom, którzy wzięli udział w badaniach naukowych i konkursie; partnerom i patronom honorowym i medialnym; jury w konkursie fotograficznym; goszczącym nas instytucjom i podmiotom; wydawnictwu; koleżankom i kolegom z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ, którzy dopingowali nas pomocą i dobrym słowem, a także wszystkim, którzy nie zostali wymienieni, ale w którymś momencie choć na chwilę mieli udział w projekcie.

mf

Comments are closed.